Aquest curs s’ha implementat a Educació Primària una nova metodologia per a treballar les assignatures de Llengua i Matemàtiques gràcies a Llengua+ i Mate+ (Ed. Santillana).

Llengua+ és un material essencialment comunicatiu i funcional; això fa que els aspectes conceptuals de la llengua quedin al servei de les habilitats i les destreses lingüístiques.

L’objectiu és que l’alumnat aprengui a comunicar-se millor, en qualsevol situació, per complexa que sigui.

Aquest domini de la competència lingüística redunda positivament en el seu desenvolupament personal i social, i en una millora de l’aprenentatge en la resta de les àrees curriculars.

Entre les seves característiques destaquen:

  • Utilitzar una metodologia on els alumnes són els protagonistes del seu aprenentatge.
  • Treballar les destreses lingüístiques bàsiques (parlar, escoltar, llegir i escriure) organitzades en blocs que els docents poden adaptar segons les necessitats del grup.
  • Tasques dinàmiques on es combinen l’expressió oral i escrita.
  • Ser un projecte de caràcter pràctic i competencial, que afavoreix el treball cooperatiu.

Mate+ és un projecte de l’àmbit matemàtic que busca ensenyar matemàtiques d’una manera diferent aprofitant les estratègies d’aprenentatge dels alumnes.

S’hi proposen algoritmes oberts basats en la descomposició numèrica, presentant unes matemàtiques amenes i constructives, que resulten atractives per a l’alumnat i els fa entendre els continguts d’una manera senzilla.

Entre les seves característiques destaquen:

  • Ajudar als nens i nenes a desenvolupar la flexibilitat de pensament i les competències de l’àmbit matemàtic necessàries per poder comprendre els problemes.
  • Plantejar tasques de manera lúdica on els alumnes aprenen pel plaer d’aprendre amb el recolzament de materials manipulatius.
  • Una programació de les sessions per part dels docents adaptada a les necessitats específiques de l’aula.

Podeu veure les primeres activitats realitzades amb aquests nous materials a:

Noves metodologies per a Primària
Etiquetat a: