A l’efecte del que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la Institució Educativa Gran Capità informa l’usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat sota la seva responsabilitat. La finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, que tenen la possibilitat d’exercitar, d’acord amb l’establert en aquesta normativa, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, dirigint un escrit a la Institució Educativa Gran Capità amb domicili C/ Josep Maria Trias de Bes, 11, 08970, Sant Joan Despí aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

La Institució Educativa Gran Capità pot rebre a través de correu electrònic dades personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball. Si escau, l’empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-les i de destruir-les, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’usuari que facilita les seves dades personals enviant un correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu consentiment a la Institució Educativa Gran Capità per a rebre comunicacions, sempre relacionades amb serveis de l’empresa. Si no desitja rebre cap d’aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual hi aparegui data i signatura original.

Llegir informació bàsica sobre protecció de dades.

Llegir política de privadesa.