El nostre centre pertany al programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) que ha posat en marxa el Departament d’Ensenyament per assolir els objectius d’èxit escolar d’Europa 2020 i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al Plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

La seva finalitat és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

gep