A l’escola s’organitzen tot un seguit d’accions dirigides a l’orientació dels nostres alumnes en diferents àmbits: tant l’acadèmic, com el personal i el professional.

A nivell personal, des de la Tutoria es duen a terme diferents activitats encaminades a aportar a l’alumne/a els elements necessaris per a aprofitar al màxim les seves potencialitats, alhora que a orientar-lo/a tant a la seva tasca diària com en les seves opcions de futur.

Complementàriament, i a nivell acadèmic, l’escola introdueix des de l’Educació Primària el Taller de Tècniques d’Estudi que es complementa a Secundària amb el Taller d’Estudi Dirigit.

També a Secundària, en el Taller d’Orientació Acadèmic-Professional s’informa detalladament els/les alumnes de les possibles sortides (tant acadèmiques com professionals) a les que pot optar un cop finalitzi aquesta etapa.

Paral·lelament, i durant tota l’escolaritat, el Gabinet Psicopedagògic de l’escola realitza un exhaustiu seguiment dels/de les alumnes mitjançant l’observació i la utilització de diferents instruments de diagnòstic que ajuden l’equip docent en la seva tasca d’atenció personalitzada i d’orientació de l’alumnat.

Finalment, en l’últim curs de Secundària, s’aplica als alumnes una completa bateria de tests que es concreta en un ampli informe sobre aptituds, capacitats i interessos que es lliura a l’alumne/a i a la seva família junt amb un Consell Orientador sobre els estudis post-obligatoris i professions que més s’ajusten al seu perfil personal.

Totes aquestes actuacions es complementen amb algunes visites i diferents projectes i col·laboracions amb altres entitats que tenen un clar caràcter orientador per a l’alumnat dels cursos superiors.

Entre d’altres podem destacar els programes: