Durant el 1r trimestre, els alumnes de 1r d’ESO han treballat la hidrosfera dins de la matèria de Biologia i Geologia.

S’han adonat de la importància de l’aigua per a la vida i s’han formulat moltes preguntes.

Per trobar algunes respostes han aplicat el mètode científic amb l’objectiu d’estudiar les propietats de l’aigua.

Les hipòtesis de partida eren:

  • L’aigua és adherent
  • L’aigua és un bon dissolvent
  • L’aigua condueix l’electricitat
  • L’aigua absorbeix la calor
  • L’aigua es dilata en congelar-se

A continuació van realitzar diferents experiments per tal de ratificar-les o desestimar-les.

Quasi totes van quedar confirmades, excepte que l’aigua condueix l’electricitat, així que van haver de formular una altra hipòtesi que quadrés amb els resultats experimentals.

  • L’aigua condueix l’electricitat quan conté sals dissoltes

Amb aquesta activitat, els nois i noies han pogut constatar la importància de treballar el mètode científic per poder entendre els fenòmens que ens envolten.

Han après molt sobre les propietats especials de l’aigua que fan possible la vida a la Terra.